OversigtSærundervisning i Darum skole


d. 18/4- 1828 var indsendt en Ansøgning til Kancelliet om drengen Jens Mortensen der er over 20 Aar og mangler de fornødne Kundskaber maatte Konfirmeres, hvilket nægtedes. Det bestemtes at han skulde undervises privat af degnen en halv dag om ugen til Mikkelsdag og fra den tid hver Aften hele Vinteren igennem.

d. 28/2- 1829 var indløbet Svar fra Cancelliet at Jens Mortensen efter de oplyste Omstændigheder kan antages til Konfirmation naar Sognepræsten efter Pligt og Samvittighed kan konfirmere ham.

Afskrift af skoleprotokol


Forklaring på hvorfor man var så ivrig for at få drengen konfirmeret var, at uden konfirmation kunne han ikke få skudsmålsbog, og uden den kunne han ikke komme i tjeneste, og af den grund måske senere blive en belastning for fattigkassen. (red)

Skolekommisionen var : M. Krag (sognepræst i Darum 1826-1834) , Niels Therkildsen , Hans Nielsen og Anders Iversen.Udskrift fra skoleprotokolD. 16/11-1831 holdt Kommissionen atter sit maadnedlige Møde og var da at bemærke: Den halvaarlige Examen blev afholdt i Darum skole den 31. Oktober med øverste Klasse og den 1. November med nederste.

Med Examensudfaldet i det hele var man velfornøjet. Og de ved Examen givne Karakterer vil nærmere erfares af Skoleprotokollen. Ved Examens Slutning blev til Konfirmandsforberedelse Udskrevne Drenge og Piger heriblandt især 2 Drenge og 1 pige formelst Mangel paa fatteevne var yderst maadelig uagtet de flittigt havde søgt Skolen, men da de havde alderen og de ikke gave Haab om nogensinde at blive bedre og de desuden var af fattige Forældre der ikke havde Føden til dem hjemme og ikke kunde faa dem ud at tjene saa længe de ikke var Konfirmerede troede man der burde tages Hensyn disse Omstændigheder og disse fandt ogsaa Sted for de som blev afviste sidste Aar og nu efter et Aars stadig Skolegang fornyede deres Bøn om at blive antagne hvilke man ikke var haard nok til at nægte dem uagtet man maatte tilstaa at de langt fra ikke var saa gode de burde være.